میزبانی استاندارد

30 روز بازگشت وجه
 • دویست مگ استاندارد

  • دویست مگ فضا
   چهار گیگ پهنای باند
   addon domain = نا محدود
   سایر امکانات نامحدود
 • یک گیگ استاندارد

  • یک گیگ فضا
   پانزده گیگ پهنای باند
   addon domain = نا محدود
   سایر امکانات نامحدود
 • دو گیگ استاندارد

  • دو گیگ فضا
   بیست و پنج گیگ پهنای باند
   addon domain = نا محدود
   سایر امکانات نامحدود
 • چهار گیگ استاندارد

  • چهار گیگ فضا
   پنجاه گیگ پهنای باند
   addon domain = نا محدود
   سایر امکانات نامحدود