باما بهترين تجربه ها را بدست آوريد

Shared Hosting

متن توضيحات شما در اين بخش قرار خواهد گرفت

پلن هاي اول

پلن هاي هاستينگ

 • فضاي ديسك قابل استفاده
 • پهناي باند قابل استفاده
 • آپديت سرويس ها
 • تعداد دامنه ها
 • ساب دامنه هاي مجاز
 • تعداد اددان هاي مجاز
 • تعداد پارك دامنه ها
 • تعداد ديتابيس
 • قيمت سرويس ها

پلان اول

 • 50,000 MB
 • 22,000 MB
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • $19.50 /m

پلان دوم

 • 50,000 MB
 • 22,000 MB
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • $19.50 /m

پلان سوم

 • 50,000 MB
 • 22,000 MB
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • $19.50 /m

Powerful feature plans

Hosting Plans

 • Disk Space
 • Bandwidth
 • Upgrades Available
 • Domains Allowed
 • Max Subdomains
 • Max Addon Domains
 • Max Parked domains
 • Max Databases
 • Pricing from

Business

 • 50,000 MB
 • 22,000 MB
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • $19.50 /m

PERSONAL

 • 50,000 MB
 • 22,000 MB
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • $19.50 /m

Premium

 • 50,000 MB
 • 22,000 MB
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • $19.50 /m

Powerful feature plans

Hosting Plans

 • Disk Space
 • Bandwidth
 • Upgrades Available
 • Domains Allowed
 • Max Subdomains
 • Max Addon Domains
 • Max Parked domains
 • Max Databases
 • Pricing from

Business

 • 50,000 MB
 • 22,000 MB
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • $19.50 /m

PERSONAL

 • 50,000 MB
 • 22,000 MB
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • $19.50 /m

Premium

 • 50,000 MB
 • 22,000 MB
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • UNLIMITED
 • $19.50 /m

اطلاعات سرور ها

توضيحات اين بخش

 • بخــــش اول
 • بخــــش دوم
 • بخــــش سوم
 • بخــــش چهارم
 • بخــــش پنجم
 • بخــــش ششم
 • بخــــش هفتم

آناليز سرويس هاي ما

توضيحات اين بخش

 • توضيحات اين قسمت را اينجا درج كنيد تا نمايش دهد
 • توضيحات اين قسمت را اينجا درج كنيد تا نمايش دهد
 • توضيحات اين قسمت را اينجا درج كنيد تا نمايش دهد

آخرين بروز رساني

متني كوتاه در اين بخش

توضيحاتي در اين بخش

توضيحات دوم در اين بخش